ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน บรรยายการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์เพื่อพลักดันโครงการ 1 อำเภอ 1 สินค้ามูลค้าสูง“