ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ