ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระบบควบคุมภายใน(Internal Control) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2567