ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567