ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่น้ำแม่ท