ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร