ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริหารมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง