ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดนิทรรศการวิชาการและสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอลี้