ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผูันำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดลำพูน