ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) เพื่อวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 📝

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ร่วมวางแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 แผนการปฎิบัติงาน/แผนใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน