ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมวางแผนการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ