ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ