ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต