ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่