ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานการลาในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ผ่านทางระบบออนไลน์