ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ🌳🥭🥬🐓🐟