ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน..ติดตามงานการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้ติดตาม เยี่ยมเยียน และพบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563 งบพัฒนาจังหวัดลำพูน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งช่อผลและการตัดแต่งหนัก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยการอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย

Leave a Reply