ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566