ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีปัญหาน้ำเน่าเสียจากมูลไก่ ทำให้ของเสียไหลปะปนลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและผลผลิตลดลง🐥🐓