ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่