ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ