ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร