ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง