ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร