ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย