ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องปลอดภัย ณ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 👩🏾‍🌾🌳