ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองล่อง