ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรต้นแบบ ปี 2567 ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (ครั้งที่ 1)