ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพสู่ผู้นำการเกษตรในพื้นที่