ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการคนพิการ ประจำปี 2567 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด