ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรและบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน”