ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประเมิน ITA ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค