ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567