ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน..หารือผู้บริหารระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขตปี 63

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการเตรียมความพร้อมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2563 พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ร่วมกัน

Leave a Reply