ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน