ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง