ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดงอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพร และผลไม้