ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน (ผ่านระบบออนไลน์)