ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน