ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำพูนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เน้นหลักพึ่งพาตนเองเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน