ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล (HRM) ของหน่วยงาน