ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมจัดเวทีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗