ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566