ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์