ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน