ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผ่านระบบ Zoom meeting