ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน

ช่วงบ่าย 18 มีนาคม 2567