ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต อำเภอป่าซาง