ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)