ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ในรูปแบบออนไลน์)